Menu Sluiten
Privacybeleid

Welcome Lovely Baby, gevestigd aan Kloet 7 1723 LL in Noord-Scharwoude, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

welcomelovelybaby.nl
Kloet 7,
1723 LL Noord-Scharwoude

B. Wijn-de Wit is de functionaris Gegevensbescherming van Welcome Lovely Baby. Zij is te bereiken via contact@welcomelovelybaby.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Welcome Lovely Baby verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@welcomelovelybaby.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij de gegevens verwerken

Welcome Lovely Baby verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Welcome Lovely Baby verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of zorgverzekeraar.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Welcome Lovely Baby bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor persoonsgegevens een bewaartermijn van twee jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Welcome Lovely Baby verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Welcome Lovely Baby en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens te sturen naar contact@welcomelovelybaby.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitskaart met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken, op jouw verzoek. Welcome Lovely Baby wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Welcome Lovely Baby neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@welcomelovelybaby.nl